Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kuźnia Raciborska

GPWiK

Działalność przedsiębiorstwa

Działalność podstawowa Przedsiębiorstwa GPWiK polega na zaopatrzeniu w wodę pitną mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska, oraz na oczyszczeniu ścieków komunalnych. Dodatkowo pracownicy Spółki zajmują się wykonywaniem nowych przyłączy do sieci wodociągowej, jej rozbudową, modernizacją, remontami związanych z nią obiektów i urządzeń, oraz nadzorem nad całością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2013 roku działalność Przedsiębiorstwa została rozszerzona o usługi związane z gospodarką odpadami stałymi, polegającą na ich zbieraniu i odbieraniu z terenu Gminy Kuźnia Raciborska oraz transporcie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).  W swojej ofercie Spółka posiada także usługi z zakresu wykonawstwa instalacji i pomiarów elektrycznych. Oferuje także mieszkańcom Gminy Kuźnia Raciborska, jak i mieszkańcom dwóch ościennych gmin, Bierawa i Nędza, swoje usługi w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb). W tym zakresie Spółka dysponuje odpowiednio doświadczoną kadrą pracowniczą, sprzętem spełniającym wymogi techniczne oraz stosownymi decyzjami administracyjnymi, zezwalającymi na prowadzenie tego typu usług.

Urządzenia oczyszczania     Urządzenia oczyszczania

W ostatnich latach Spółka zrealizowała szereg ważnych dla gminy i jej mieszkańców inwestycji. Poniżej najważniejsze z nich wymienione według kolejności wykonania:

 • lata 2004-2007 – wymiana na „Osiedlu” w Kuźni Raciborskiej rur azbestowo-cementowych sieci wodociągowej, na rury wykonane z polietylenu,
 • rok 2008 – remont zbiorników na wodę zlokalizowanych na terenie SUW Ruda Kozielska, •rok 2008 – wymiana połączona z modernizacją układu regulacji pH wody podawanej do sieci wodociągowej w Kuźni Raciborskiej,
 • rok 2008 – wykonanie zdalnego monitoringu dwóch stacji uzdatniania wody – SUW Ruda Kozielska i SUW Kuźnia Raciborska,
 • rok 2008 – budowa dodatkowego zbiornika na wodę w Kuźni Raciborskiej na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kościuszki,
 • rok 2009 – wykonanie odcinka sieci wodociągowej - połączenie ul. Browarnej w Kuźni Raciborskiej z ul. Fabryczną w Budziskach,
 • rok 2009 – przeprowadzenie remontu Stacji Uzdatniania Wody w Kuźni Raciborskiej polegającego na wymianie i rozbudowie całości infrastruktury odpowiedzialnej za przesył wody do sieci wodociągowej,
 • rok 2009 – remont i modernizacja zestawu hydroforowego SUW Kuźnia Raciborska– celem modernizacji była poprawa stabilności ciśnienia wody dostarczanej na wyższe kondygnacje bloków mieszkalnych w Kuźni Raciborskiej,
 • rok 2009 – czyszczenie, remont i modernizacja zbiorników wody, zlokalizowanych na terenie SUW Kuźnia Raciborska,
 • rok 2010 – modernizacja przyłącza energetycznego do SUW Kuźnia Raciborska – dwie niezależne linie zasilające obiekt w energię elektryczną, połączona z wymiana rozdzielni i instalacji elektrycznej,
 • rok 2010 – rewitalizacja budynku i otoczenia Stacji Uzdatniania Wody w Kuźni Raciborskiej,
 • lata 2008-2010 – budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska wraz z budynkiem laboratoryjno-administracyjnym,
 • rok 2010 zakup agregatu prądotwórczego zapewniającego ciągłość dostaw wody przy braku zasilania elektrycznego jednej z dwóch Stacji Uzdatniania Wody.

Jak dotychczas największą zrealizowaną i zarazem najbardziej pożądaną inwestycją w naszej Gminie była budowa oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta miała na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w Gminie Kuźnia Raciborska. Wybudowanie oczyszczalni wpłynęło pozytywnie przede wszystkim na środowisko wodne, poprawiając jakość wód w rzece Ruda oraz jakość wód podziemnych na terenie gminy, a także na likwidację uciążliwości spowodowanych pracą starej oczyszczalni. Bardzo istotny był też aspekt czasowy, który wymusił w jak najkrótszym czasie oczyszczenie całości ścieków dopływających jak i dowożonych samochodami asenizacyjnymi.

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
29-12-2020 09:51 1 GPWIK administrator
09-08-2017 13:04 1 GPWIK administrator
02-08-2017 07:32 1 GPWIK
02-08-2017 07:31 1 GPWIK
02-08-2017 07:30 1 GPWIK
02-08-2017 07:25 1 GPWIK
02-08-2017 07:24 1 GPWIK
02-08-2017 07:22 1 GPWIK