Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kuźnia Raciborska

Budowa instalacji do aglomeracji osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej

    Ogłoszenie o zamówieniu

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3.
 4. Zobowiązanie podmiotu/podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby – Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik nr 5.
 6. Wykaz robót - załącznik nr 6.
 7. Wykaz osób - załącznik nr 7.
 8. Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych – załącznik nr 8.
 9. Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 9.
 10. Projekt umowy – załącznik nr 8.
 11. Klauzula RODO – załącznik nr 10.
 12. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Dokumentacje projektowa – załącznik 12A
  2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik 12B
  3. Przedmiary robót – załącznik 12C
  4. Decyzje administracyjne – załącznik 12D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.01.2021

 1. Przedmiar robót – Załącznik nr 12C do SIWZ
 2. Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych - Załącznik nr 8 do SIWZ
 3. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy - Załącznik nr 9 do SIWZ
 4. Projekt umowy  - Załącznik nr 10 do SIWZ
 5. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
 6. Wyjaśnienia z dnia 21 stycznia 2021 r.

Unieważnienie postępowania

 

Załączniki

Zalacznik 1_Formularz ofertowy.docx

Zalacznik 2_Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx

Zalacznik 3_Oswiadczenie o spelnianiu warunkow.docx

Zalacznik 4_Zobowiazanie.docx

Zalacznik 5 _Oswiadczenie wykonawcy ws. grupy kapitalowej.docx

Zalacznik 6_Wykaz robot.docx

Zalacznik 7_Wykaz osob.docx

Zalacznik 8_Zbiorcze zestawienie kosztow.xlsx

Zalacznik 9_Szczegolowy HRF.xlsx

Zalacznik 10_Wzor umowy.docx

Zalacznik 11_Klauzula RODO.docx

Zalacznik 12A_Dokumentacje projektowe.zip

Zalacznik 12B_ STWiORB.zip

Zalacznik 12C_Przedmiary robót.zip

Zalacznik 12D_Decyzje administracyjne.zip

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf

20210113_modyfikacja.pdf

Przedmiary robot_calosc.pdf

8_zbiorcze zestawienie kosztow_korekta.xlsx

9_szczegolowy HRF_korekta.xlsx

zmiana ogloszenia.pdf

10_projekt umowy.pdf

20210121_Wyjasnienia.pdf

20210127_Uniewaznienie.pdf

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
27-01-2021 10:39 treść Agnieszka Sawoszczuk
21-01-2021 18:28 treść GPWIK administrator
21-01-2021 18:26 treść GPWIK administrator
13-01-2021 16:32 GPWIK administrator
13-01-2021 16:08 treść GPWIK administrator
13-01-2021 16:05 treść GPWIK administrator
31-12-2020 15:06 treść GPWIK administrator
31-12-2020 15:05 GPWIK administrator
31-12-2020 14:26 treść GPWIK administrator
31-12-2020 14:21 treść GPWIK administrator
31-12-2020 14:21 GPWIK administrator
31-12-2020 14:20 GPWIK administrator
31-12-2020 14:19 treść GPWIK administrator
31-12-2020 14:15 treść GPWIK administrator
31-12-2020 10:23 GPWIK administrator
31-12-2020 10:22 GPWIK administrator